Seneste Nyt

Hannedals Vejforening


 •  Indkaldelse til ordinær generalforsamling 19. august 2020  

         

               

             Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag 19. august kl. 19.00

             i kantinen på Buddinge Skole.

 

             Velkomst

             Velkomst ved bestyrelsesformand Marit Kristiansen med præsentation af aftenens program.

 

             Orientering om Buddinge Batteri

             Orientering om Gladsaxe Kommunes planer for Buddinge Batteri v/ landskabsarkitekt MPN Steen Himmer,

             Gladsaxe kommune

 

            Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1.  Valg af dirigent

 

 1. Fremlæggelse af formandens beretning

 

 1. Fremlæggelse af revideret årsregnskab

 

 1. Budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 1.200

 

 1. Orientering fra bestyrelsen om forhandlinger med GG Fjernvarme og

          Gladsaxe Kommune om reetablering af foreningens veje.

 

 1. Orientering og status fra Vejbumps-gruppen

 

 1. Orientering og status fra Fortorvsflise-gruppen

 

 1. Behandling af indkomne forslag

 

                Forslag til beboerparkering. Forslagsstiller Jan Winther Jørgensen, Skjoldborg Alle 19

 

                Forslag til etablering af klimaveje. Forslagsstiller Ankie Sandvig, Skjoldborg Alle 6

 

                Forslag til genskabelse af Marienborg Allé som allé med træer.

                Forslagsstiller Helle Fridberg, Marienborg Alle 100

 

                Nærmere beskrivelse af de indkomne forslag er lagt på foreningens hjemmeside

                hannedal.dk under punktet seneste nyt.

 

                Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 

                senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan fremsendes pr. mail til

                formand@hannedal.dk eller afleveres skriftligt til bestyrelsesformand Marit Kristiansen,

                Gustav Esmanns Allé 2.

 

 1. Valg efter lovene

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

          Følgende bestyrelsesmedlemmer accepterer genvalg

          Formand Marit Kristiansen

          Vejinspektør Pia Lauritsen

          Sekretær Thomas Jacobsen

 

 1. Valg af to bestyrelsessuppleanter

 

 1. Valg af to revisorer

 

 1. Valg af revisorsuppleant

 

 1. Eventuelt


         Hannedals Vejforenings bestyrelse

         2. august 2020
 • Forslag til etablering af klimaveje

  Generalforsamlingen beder Vejforeningens bestyrelse undersøger mulighederne for at etablere klimaveje, når vi alligevel skal have lagt ny asfalt i forbindelse med reetablering efter fjernvarmearbejdet.

   

  Gladsaxe kommune er allerede langt med at lave klimatilpasninger mange steder i området. Derfor anmodes Vejforeningen om at kontakte kommunen for at undersøge om vores veje - eller dele heraf - vil kunne omdannes til klimaveje. 

  Der findes en tegning af et forslag til at omdanne Skjoldborg Allé til Klimavej. Måske hos vores lokale Agenda 21 - Grønt idécenter, ved Biblioteket.

   

  Yderlige oplysninger om klimatilpasning på privat fællesvej kan læses i bladet Bolius, januar 2020. Scanning af artiklen vedlagt. Læs nærmere her : side 1, side 2, side 3, side 4, side 5, side 6

  Forslagsstiller:

  Ankie Sandvig

  Skjoldborg Allé 6

 • Forslag om indførelse af beboerparkering på foreningens veje
  Jeg sender
  hermed mit forslag om indførelse af beboerparkering på foreningensveje (vedhæftet pdf-fil). Jeg oplever ofte, at det ikke er muligt at gå på fortovene især på Karl Gjellerups Alle og Hannedal pga. parkerede biler. Så derfor har jeg undersøgt muligheden for beboerparkering. Læs nærmere her
  Forslagsstiller: 
  Jan Winther Jørgensen
  Skjoldborg alle 19

    

 • Forslag om genskabelse af allé med træer på den private del af Marienborg Allé
  Jeg stiller hermed forslag om, at den del af Marienborg allé, som er privat vej, genskabes
  som allé med træbeplantning i stil med Gustav Esmanns allé. Forslaget stilles med opbakning fra en række husejere på vejstrækningen. 

            Gladsaxe kommune (vej & park) har oplyst, at projektidéen har deres opbakning, der   

             behøves blot en "anmeldelse" fra foreningen. 

             Projektet finansieres og iværksættes udelukkende af de beboere, der har bopæl på  

             Marienborg alle, således at projektet hverken berører vejforeningens økonomi eller 

             ressourcer. 

             Såfremt forslaget møder opbakning af generalforsamlingen, vil forslagsstiller foranledige  

            en proces, hvor det undersøges i hvilken grad, der blandt alle husejere i det omtalte område  

            er tilslutning til tiltaget. 

            Ved tilstrækkelig tilslutning blandt beboende på Marienborg allé,  er det forventningen, at 

            iværksætte projektet til efteråret 2020. Den skønnede omkostning forventes at ligge på ca.

            1500 kr. pr. hustand plus/minus 400 kr.

            Forslagsstiller:    

            Helle Fridberg
            Marienborg Alle 100
       

 • Ordinær generalforsamling 2020 udskudt på grund af Corona-epidemien

  Ifølge vejforeningens vedtægter skal den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Dette vil ikke være muligt i år på grund af de forsamlingsrestriktioner som Corona-epidemien har medført.

  Bestyrelsen vil snarest indkalde til ordinær generalforsamling den 19. august 2020.

 • Buddinge Batteri
  Bestyrelsen har modtaget følgende mail fra Gladsaxe Komune vedr. Buddinge Batteri. Dette dokument var ligeledes vedhæftet mailen:

   

  I 2013 købte Gladsaxe Kommune Buddinge Batteri. Batteriet er et fredet fortidsminde og en del af Københavns Befæstning, som også Gladsaxefortet, Bagsværdfortet og Tinghøj Batteri. Sidstnævnte er i privat eje, mens de 2 forter er vigtige rekreative og historiefortællende grønne områder i Gladsaxe.

  Batteriet har haft en omtumlet tilværelse og anvendelse. Resultatet har blandt andet været, at der lå 10 bygninger, som ikke var en del af det oprindelige fortidsminde, og som var i stærkt forfald. En forudsætning for at åbne batteriet for offentligheden har derfor været, at disse bygninger nedrives. Ligeså skal basisanlæg som terræn, adgangsforhold, trapper og hegning i skel være på plads af sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til fortidsmindets beskyttelse, inden der kan åbnes for offentlig adgang.

   

  Buddinge Batteri er fredet som fortidsminde jævnfør Museumslovens §29e. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der er myndighed for Museumsloven. Derfor har de været inddraget i forbindelse med fase 1, som er nedrivningen, og de vil ligeledes være en væsentlig part i den fremtidige proces både den kommende fase 2, der handler om udførelse af basisarbejder, og i fase 3, der handler om inddragelse af borgere og interessenter forud for etablering af understøttende rekreative faciliteter.

  Som myndighed for fortidsmindefredningen skal Slots- og Kulturarvsstyrelsen godkende alle tiltag og ændringer. Der pågår en dialog med styrelsen om rammer for det videre arbejde, herunder hvordan og indenfor hvilke rammer der kan anlægges understøttende faciliteter for den rekreative anvendelse.

   

  Fase 1 Nedrivning af bygninger (Afsluttet forår 2020)

  Bygningerne blev nedrevet henover årsskiftet 2019-2020 som første fase hen mod en åbning, og der er foretaget en indledende grov terrænbearbejdning for at genfinde batteriets oprindelige form. I fortsættelse af dette skal den videre planering, tilpasning af terræn og jordformer udføres, så det har en overflade, der efterfølgende kan driftes. Foråret har været usædvanligt vådt og forsinket både nedrivningsarbejdet og det efterfølgende jordarbejde.

   

  Fase 2 Basisarbejder (foretages 2020)

  De opgaver, der ligger i denne anden fase, har til formål at gøre det muligt at åbne Buddinge Batteri for besøgende. Der er primært fokus på sikkerhed, tilgængelighed og beskyttelse af jordvoldene.

   • Afsluttende jordarbejder på vold og på det flade terræn, herunder planlægning af kommende stier, så indgangene bliver forbundet.
   • Fjernelse af aggressiv opvækst, som gror mod naboskel. Her tænkes primært på brombær, skovranke, ahorn og andet som kan opleves som generende for naboer og den fremtidige drift på Budddinge batteri. 
   • Efter afslutning af terræn og jordarbejder er det nødvendig med en foreløbig udsåning af en græs/urteblanding, da frøbanken i dag er stærkt domineret af aggressive urter som brændenælder, skovranke og ahorn, der hverken giver naturmæssig eller rekreativ værdi.   
   • Reparation af låger og indgange, så lågerne kan åbne og ikke udgør en fare. Tanken er at lågerne skal kunne være åbne for gående og evt. cyklende,- og kun lejlighedsvis kunne åbnes for køretøjer.
   • Tiltag, der kan sikre batteriets skråninger mod slitage, som fx renovering af trapper og bearbejdning af skel mod naboer ligger endvidere i denne fase, hvor klargøringen afsluttes.  

  Alle basisarbejder kræver dialog med og tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.  

  Da basisarbejderne primært påvirker de umiddelbare naboer, vil vi skrive direkte til de enkelte grundejere om ønsker til skelgrænsernes karakter fremadrettet.

   

  Fase 3 Borgerinddragelse og etablering af rekreative anlæg (efterår 2020)

  Der har været og er stor interesse for Buddinge Batteri blandt grønne interesseorganisationer, spejdere, lokalområdet mv. Efter fase 2, vil den videre udvikling ske i tæt dialog med borgere og andre interessenter.

  Processen omkring anvendelsen, funktioner og faciliteter bliver igangsat sammen med borgere og interessenter til efteråret 2020, når basisanlæg er afsluttet. Her vil der også være en dialog om vægtningen mellem kulturarv, natur og rekreative funktioner, som Slots- og Kulturstyrelsen vil være en væsentlig del af. Alle tiltag vil kræve tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

   

   

  Venlig hilsen

   

  Steen Himmer

  Landskabsarkitekt MPN

  Telefon: 39 57 58 71

  Mail: stehim@gladsaxe.dk

  Ean: 579 800 869 3502

 • Parkeringsregler som er gældende iflg. færdselsloven og kommunes parkeringsbekendtgørelse:


 • Vil du undgå en parkeringsafgift, så skal du bl.a. huske disse bestemmelser:
 • P-skive skal benyttes, hvor der er skiltet med tidsbegrænset parkering
 • Der må kun være én p-skive i bilen
 • P-skiven skal være placeret synligt i højre side af frontruden
 • P-skiven indstilles for tidspunktet for parkeringens begyndelse
 • Standsning og parkering på cykelsti eller cykelbaner er ikke tilladt
 • Standsning og parkering ud for en cykelstiudkørsel eller mindre end 5 m foran udkørslen
 • Parkering er forbudt ud for ind- og udkørsel fra ejendomme
 • Standsning og parkering i vejkryds og T-kryds er ikke tilladt tættere på krydset end ti meter
 • Standsning eller parkering er ikke tilladt på fodgængerfelt eller indenfor 5 m før
 • Standsning eller parkering er ikke tilladt ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 m.
 • Standsning og parkering på reserverede p-pladser (herunder handicap pladser og hyrevognspladser)
 • Respektér skiltet eller opstribet standsnings- og parkeringsforbud


Gladsaxe Kommunes parkeringskontrol kan ses her


Bekendtgørelse om standsning og parkering i Gladsaxe Kommune kan ses her • Hannedal Vejforening indgik i 2012 en driftsaftale med Gladsaxe Kommune. Aftalen er stadig gældende og kan ses her
  Aftalen er dog opsagt af Gladsaxe Kommune med udgangen af 2019.
  Bestyrelsen arbejder på en alternativ løsning.


 • Vejaflevering - Protokol - Fejl/mangler (modtaget fra Cowi).
  Rapporten kan ses her

  Tilbud fra Pankas på asfaltarbejde - klik her  Copyright © All Rights Reserved