Seneste Nyt
 • 17.05.2024 Ansøgning maks 30km-zone på foreningens veje afsendt

            Ansøgning om oprettelse maks. 30km-zone afsendt d.d. til Gladsaxe Kommune.

         Ansøgningen kan læses her.


 • 02.05.2024 Parkeringsregulering på foreningens veje afsendt

           Ansøgning om etablering af parkeringsbåse afsendt til Gladsaxe Kommune d.d.

           Ansøgningen kan læses her


 • 08.04.2024         

             Filmskolen Super16 vil perioden 20. april til 23. april optage en film på Karl Gjellerups Alle 6. I den 

             forbindelse vil der blive parkeret en række optagevogne m.v. udfor adressen, og der vil være filmfolk på

             fortovet. Den almindelige daglige trafik vil ikke blive påvirket.


 • 23.02.2024 Ordinær generalforsamling er fastsat til tirsdag. 9. april 2024

            Generalforsamlingen vil finde sted kl. 19 i kantinen på Buddinge Skole. Indkaldelse med dagsorden vil 

            blive udsendt snarest.

            Vær venligst opmærksom på at sidste frist for indsende af forslag til generalforsamlingen er 1. marts.

            Forslag kan mailes til formanden


 • 18.01.2024 Sneflokke kommer vrimlende

          og de lægger sig på vore fortove og på vejen, så det er vigtig at vi alle husker at ryde, så ingen kommer til 

          skade. Her er et link til reglerne for snerydning:


             https://samvirke.dk/artikler/du-skal-rydde-sne-fra-klokken-7-ellers-kan-det-blive-dyrt

 


 • 01.03.2023 Fjernvarmegravearbejder på foreningens veje i løbet af marts måned

         En række af Hannedals Vejforenings medlemmer vil i løbet af marts måned blive tilkoblet fjernvarmenettet.

         Konkret drejer det sig om 10 medlemmer fordelt med 1 medlem på Hannedal, 1 medlem på Gustav 

         Esmanns Alle, 5 medlemmer på Karl Gjellerups Alle, 1 medlem på Skjoldborg Alle og 2 medlemmer på 

         Marienborg Alle.

         Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Gravmand, som oplyser at der i perioden kan opstå mindre

         trafikale gener, og at vejene generelt vil være passable, og at man vil tilstræbe at være mindst muligt til

        ulempe for foreningens medlemmer.

        Ved møde 28.02.2023 mellem fa. Gravmand og bestyrelsesformanden samt foreningens sekretær blev det

        aftalt, at vore veje gennemfotograferes fuldstændig, således at det sikres at vejene efter endt arbejde

        afleveres i samme stand, som da arbejdet påbegyndtes.

       Gravmand vil sende kopi af optagelserne til bestyrelsen.

       I øvrigt kan det oplyses, at Gladsaxe Kommune i sin gravetilladelse har stillet krav om, at vejbelægningen, 

       de steder hvor der foretages opgravning, reetableres i den fulde vejbrede, og at der anvendes asfalt af

       typen SMA , hvilket er den type asfalt som er anvendt på vore veje.

       Såfremt man måtte have spørgsmål til dette projekt, er man velkommen til at kontakte 

       bestyrelsesformanden.

       

         • 27.07.2022 Afleveringsforretning gennemført 24.06.2022

          Afleveringsforretning i forbindelse med afhjælpning af fejl i slidlaget blev gennemført 24.06.2022.

          Pankas A/S blev repræsenteret af Entrepriseleder Bo Frederiksen og Hannedals Vejforening blev   

          repræsenteret af bestyrelsesformand Thomas Jacobsen. Leverancen blev godkendt som beskrevet i  

         vedhæftede afleveringsdokument.

          Dokumentet kan læses her


 • 13.05.2022 Afhjælpning af fejl i slidlag udføres i uge 20 d.å.

            Pankas A/S vil udføre afhjælpning af fejl i slidlaget i løbet af uge 20. Arbejdet påbegyndes 16.05.2022 og 

            forventes afsluttet 20.05.2022.

            Der er opsat skilte med standsning forbudt på de vejstrækninger som vil blive berørt af arbejdet.

           Af skiltene vil det fremgå på hvilke dage forbudet vil gælde. • 01.05.2022 Opgravningen på Gustav Esmanns Alle forventes lukket i løbet af uge 18 d.å.

           Gladsaxe Kommunes Byggesagsafdeling meddeler pr. mail 20. april, at man har inspiceret 

           opgravningen. 

           Kommunen forventer ikke yderligere rotteaktiviteter og meddeler, at vi kan lukke opgravningen og 

           reetablere vejen. Dette arbejde forventes færdiggjort i løbet af uge 18.  • 12.04.2022 Rotteskader på Gustav Esmanns Alle

             I efteråret 2021 blev en sætningsskade konstateret ud for nr. 13 på Gustav Esmann Alle (GEA), lige der 

             hvor fjernvarmerørene er gravet ned.

            Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) og HV har drøftet hvad sætningsskaden skyldes. HV har fået 

            foretaget tv-inspektion af regnvandsbrønden på GEA i nærheden af sætningen samt 

            forbindelsesledningen kloakken. Der blev ikke konstateret nogen fejl, skader eller utætheder.

 

            04.04.22 blev der gravet op på Gustav Esmanns Alle der hvor vejen har sat sig. Opgravningen blev

            foretaget af et entreprenørfirma som GGF havde engageret.

           Tom Køhlert fra GGF samt HV´s sekretær og formand var til stede.

            Det kunne konstateres at der er rotter. Der er bygget rotterede lige op ad fjernvarmerørene. 

            Umiddelbart herefter kontaktede bestyrelsesformanden Gladsaxe kommunens vejafdeling for at  

           informere om rotterne. Bestyrelsesformanden blev herefter kontaktet af kommunens rottespecialist Bo 

           Jørgensen (BJ)

           BJ besigtigede udgravningen samme dag og meddelte, at han ville udvirke, at Novafos lavede tv-

           inspektion af deres kloak, idet rotterne kunne formodes at komme fra denne. 


           11.04.22 Novafos foretog tv-inspektion af kloakken fra brønden på hjørnet af Karl Gjellerups Alle til 

           kloakledningen på GEA udfor nr. 13. Kenneth Øberg (KØ) fra Novafos stod for arbejdet.

           Inspektionen viste, at der ikke er nogen huller eller åbninger. Kloakken er intakt. Rotterne kan ikke være     

           kommet derfra. KØ oplyste, at videooptagelser fra inspektionen kan rekvireres hos Novafos.

           KØ åbnede videre servicelemmen til fjernvarmerørene på GEA. Der var ingen spor af rotter.

           Samme dag kontaktede bestyrelsesformanden Gladsaxe kommunes vejafdeling pr. mail m.h.p. en

           drøftelse af sagens videre forløb. Kommunen meldte tilbage at HV vil blive kontaktet af kommunens   

           rottespecialist efter påske.


 • 12.04.2022 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

         Hannedals Vejforenings ordinære generalforsamling 2022 afholdes tirsdag 26. april 2022 kl. 19.00

         i kantinen på Buddinge Skole.

         Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde

         senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan fremsendes pr. mail til

         formand@hannedal.dk eller afleveres skriftligt til bestyrelsesformand Thomas Jacobsen,

         Skjoldborg Allé 6.

         Dagsordenen kan læses her.


 • 26.01.2022 Plan for afhjælpning af fejl i asfaltbelægning vedtaget ved den ekstaordinære generalforsamling 25.01.2022.

          Afhjælpningsplanen blev vedtaget enstemmigt med 13 stemmer for og ingen imod.

          Referat fra generalforsamlingen vil blive lagt under punktet referater. • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2022

  om afhjælpning af fejl i asfaltbelægningen

   

  Ved Hannedals Vejforenings ordinære generalforsamling 7. september i år blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at beslutte det videre forløb i asfaltsagen.

  Bestyrelsen har i tilslutning til denne vedtagelse i samarbejde med Panklas A/S udarbejdet detaljeret en plan for afhjælpning af fejl i asfaltbelægningen.

  Planen vil m.h.p. godkendelse blive forelagt foreningens medlemmer ved en ekstraordinære generalforsamling tirsdag 25. januar 2022 kl. 19 i kantinen på Buddinge Skole.

   

  Indkaldelsen som husstandsomdeles kan læses her

   

  Sagens øvrige dokumenter er anført her

  Pankas A/S afhjælpningsplan af 21. okt. 2021, kan læses her

  Pankas A/S tekniske redegørelse af 5. august 2021, kan læses her

  Teknologisk Instituts kontrolrapport af 1. juli 2021, kan læses her

   

 • Filmoptagelse på Karl Gjellerups Alle, tirsdag 12. oktober 2021           

         SAM PRODUCTIONS APS oplyser at man ikke blev helt færdige med optagelserne til ELVIRA, derfor vil     

         man meget gerne komme igen og lave den sidste lille ting på Karl Gjellerups Allé.

         Optagelserne vil gennemført som følger:

 

        DATO:
        Tirsdag d. 12. oktober
        Kl. ca. 13:30 - 18:00       OMFANG:
       Opstilling af standningsforbud som sidst.
       Momentvis afspærring af trafik på vej af en varighed på max. 2 minutter af gangen, for at undgå biler/cykler i      optagelserne (kun i perioden 16:00 - 18:00)

      FORMÅL:
      Parkering af udstyrsbiler på strækningen fra T-krydset Skjoldborg Allé til Karl Gjellerups Allé nr. 6,

      samt fra nr. 16 - 20
      Parkering af udstyrsbiler på Skjoldborg Allé nr. 1 - 7 (kun i perioden 15:00 - 18:30)
      Fritholdelse uden biler af strækningen Karl Gjellerups Allé nr. 6 - 16, så der kan filmes en scene på en tom   

     vej.

     Det vil i hele perioden være muligt at komme til og fra sin bopæl. Dog vil der kunne være perioder på 2   

     minutter af gangen, hvor man vil spørge folk pænt om de kan vente, så de undgår at komme med i  

     optagelserne.
     Filmselskabet vil dele et beboerbrev rundt igen, inden optagelserne, hvor man forklarer omkring projektet.

    PROJEKT:
    Rasmus Rise - Location Manager hos Sam Productions ApS, Ll. Strandstræde 20C, DK-1254 København K, 

    oplyser, at man i øjeblikket er i gang med optagelserne til drama serien “Elvira”. Serien vil være på 8 afsnit, og 

    den vil blive vist på bl.a. Viasat fra 2022.

 


 • Filmoptagelser på Karl Gjellerups Alle, fredag 24. september 2021

           

         Sam Productions APS, Li. Strandstræde 20C, 1264 KBH. K planlægger at lave filmoptagelser hos 

         Jørgen Andreasen på Karl Gjellerups Allé 6. Der vil blive foretagelse optagelser ved Jørgens hus, i selve 

         huset og på vejen ud for huset.

         Optagelserne vil finde sted i tidsrummet fra ca. kl. 12.30 til ca. kl. 18.30

 

         Parkerings- og færdselsbegrænsninger i området under optagelserne

         Der vil blive opstillet skilte om standningsforbud som vist på vedhæftede skitse.

         Momentvis vil der være afspærring af trafik på vej af en varighed på max. 2 minutter af gangen, for at   

         undgå biler/cykler i optagelserne (kun i perioden 15:00 - 18:30)

         Udstyrsbiler vil blive placeret på strækningen fra T-krydset Skjoldborg Allé til Karl Gjellerups Allé nr. 6, 

          samt fra nr. 16 - 20

         Parkering af udstyrsbiler på Skjoldborg Allé nr. 1 - 7 (kun i perioden 15:00 - 18:30)

         Fritholdelse uden biler af strækningen Karl Gjellerups Allé nr. 6 - 16, så vi kan filme scenen på en tom    

         vej.

         Det vil i hele perioden være muligt at komme til og fra sin bopæl. Dog vil der kunne være perioder på 2 

          minutter af gangen, hvor vi vil spørge folk pænt om de kan vente, så de undgår at komme med i   

         optagelserne.

         Filmselskabet vil dele et beboerbrev rundt inden optagelserne, hvor projektet forklares.

 

         Filmselskabet oplyser i øvrigt følgende om optagelserne til drama serien “Elvira”.

         Serien vil være på 8 afsnit, og vil blive vist på bl.a. Viasat fra 2022.
        “Elvira” er en ny spændende og sorthumoristisk krimidramaserie, om Elvira Gregersens   

         transformation fra at være ’social taber’ til at blive en handlekraftig kvinde, der opklarer forbrydelser  

         for høj som lav i samfundet og ikke mindst hjælper dem, systemet har opgivet.

        "Elvira" skal optages med en række velkendte skuespillere i hovedrollerne, og vil blive instrueret af 

         Heidi Maria Faisst, som tidligere har instrueret blandt andet episoder af DR’s Arvingerne.

         Plan over parkeringsbegrænsninger m.v. kan ses her


 • Forslag til generalforsamlingen d. 7. september 2021
  Forslag om optegning af hajtænder ved Hannedal og Gustav Esmanns Alle, når asfaltarbejdet er færdigt. Kan ses her.

 • Forslag til generalforsamlingen d. 7. september 2021
  Forslag om at den nuværende formand, Thomas Jacobsen, ikke skal kunne varetage hvervet som formand for Hannedal Vejforeninge fremover. Se her.

 • 24.08.2021 Buddinge Batteri åbnes for publikum fredag 27.08.2021 kl. 16

          Gladsaxe Kommune inviterer til åbning af Buddinge Batteri fredag 27. august kl. 16.

          Borgmester Trine Græse vil tale og der vil blive budt på flødeboller og æblemost.

          Arrangementet vil finde sted ved indgangen til batteriet på Gustav Esmanns Alle

         Invitationen fra kommunen kan læses her


 • 22.08.2021 Ordinær generalforsamling fastsat til 07.09.2021 på Buddinge Skole

        Odinær generalforsamling 2021 finder sted på tirsdag 7. september 2021 kl. 19 i kantinen på Buddinge 

        Skole.

        Indkaldelse og dagsorden, som d.d. er til samtlige medlemmer, kan læses her


 • 21. 08.2021 sætningsskade konstateret på Gustav Esmanns Alle
  Der er konstateret en sætningsskade på GEA ud for nr. 13. Sætningen er ca. 110 cm. lang, ca. 70 cm bred og ca. 3,5 cm dyb på det dybeste sted. Sætningsskaden er indberettet pr. mail til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme d.d. Fotos af skaden ses her


 • 05.08.2021 Pankas A/S svar på Teknologisk Instituts rapport

         Hannedals Vejforening har d.d. modtaget Pankas A/S svar på Teknologisk Instituts rapport over 

         kvaliteten af det udførte asfalt arbejde. Pankas svar kan læses her. • 16.07 2021 Afslag på ansøgning om beboerparkering  modtaget

        Gladsaxe Kommune har d.d. givet afslag på Hannedals Vejforenings ansøgning om beboerparkering

         Afgørelsen kan læses her.


 • 06.07.2021 Uvildig kontrolrapport fra Teknologisk Institut modtagetBestyrelsen anmodede 26.05.2021 Teknologisk Institut om at foretage en uvildig kontrol af kvaliteten af det asfaltarbejde firmaet Pankas A/S udførte på foreningens veje i dagene 12. til 16. april i år.Rapporten er modtaget og kan læses her

          Fotodokumentation for Hannedal kan ses her

          Fotodokumentation for Marienborg Alle kan ses her

          Fotodokumentation for Gustav Esmanns Alle kan ses her

          Fotodokumentation for Karl Gjellerups Alle kan ses her

          Fotodokumentation for Skjoldborg Alle kan ses her


 •  21.06.2021 Partshøringssvar vedrørende beboerparkering indsendt

        Hannedals Vejforenings høringssvar kan læses her


 • 02.06.2021 Ordinær generalforsamling forventes afholdt tirsdag 7.09.2021

  Bestyrelsen har ved bestyrelsesmødet 26.05.2021 sat tirsdag 7. september 2021 som dato for ordinær generalforsamling 2021. Bestyrelsen forventer, at Corona-restriktionerne til den tid vil være lempet i et sådant omfang, at det vil være muligt at gennemføre generalforsamlingen.

  Skulle restriktionerne mod forventning ikke være hævet i tilstrækkeligt omfang til september 2021, vil bestyrelsen fremkomme med ny dato for generalforsamlingen.

  Endelig indkaldelse til generalforsamling med dagsorden m.v. vil blive udsendt til foreningens medlemmer i henhold til vedtægterne.


 • 26.05.2021 Uvildig kontrol af det udførte asfaltarbejde besluttet

            Bestyrelsen har med henblik på at sikre asfaltarbejdet, som blev gennemført på foreningens veje i april i år

            er  udført korrekt, anmodet Teknologisk Institut foretage en uvildig kontrol af asfalten.

            Teknologisk Institut har invilget i at udføre kontrolarbejdet, og besigtigelse af foreningens veje vil blive

            foretaget 1. juni i år. Kontrolrapport forventes modtaget medio/ultimo juni i år.


 • 26.04.2021 Gladsaxe Kommune genoptager behandling af ansøgningen om beboerparkering

           Efter Hannedals Vejforenings klage til Vejdirektoratet tager Gladsaxe Kommune  ansøgningen om 

            beboerparkering op til fornyet behandling. • 20.04.2021 Marit Kristiansen udtræder af bestyrelsen

             Marit Kristiansen er pr. d.d. udtrådt af Hannedals Vejforenings bestyrelse. Posten som sekretær 

           overtages pr. d.d.  af suppleant Jan Høyen.


 • 14.04.2021 Klage over Gladsaxe Kommunes afslag på beboerparkering sendt til Vejdirektoratet d.d.

          Klage over Gladsaxe Kommunes afgørelse  sendt til Vejdirektoratet d.d. Klagen kan læses her


 • 25.03.2021 Gladsaxe Kommunes afslag på beboerparkering  modtaget.Afslaget kan læses her.


 • 24.03.2021 Nyt vedr. udlægning af slidlag på foreningens veje
  Firmaet Pankas udlægger slidlag på foreningens veje i uge 15, 2021. Yderligere informationer kan hentes her.

 • 24.03.2021 Generalforsamlingen 2021 er udskudt pga corona-restriktionerne.
  Yderligere informationer kan hentes her.


 • 4.03.2021 Afslag på indførsel af parkeringsrestriktioner
  På et møde den 1. marts 2021 har Gladsaxe Kommunes Teknik- og Trafikudvalg behandlet vejforeningens ansøgning om beboerparkering. Ansøgningen blev desværre afslået, jf. referat her.

 • 20.02.2021 Rokade i bestyrelsen

         Marit Kristiansen meddeler bestyrelsen, at hun ønsker at blive løst fra sine formandsforpligtelser.

         Det aftales at Thomas Jacobsen overtager formandsposten, og at Marit Kristiansen overtager

         sekretærposten.        


 • 16.01.2021 Snerydning påhviler hver enkelt parcel
  Hver enkelt parcel har ansvaret for at rydde sne og bekæmpe glat føre på såvel fortov som vejbane ud for den pågældende parcel. Dette skyldes, at Hannedals Vejforeninghar ikke længere en aftale med Gladsaxe Kommune om snerydning og glatførebekæmpelse. Kommuner må ikke længere tilbyde vejforeninger denne slags ydelse,  idet disse aftaler bliver anset for at være konkurrenceforvridende.Det vil være ret bekosteligt at få snerydningen udført  af et entreprenørfirma på kun vore veje, så vi undersøger sammen andre vejforeninger i kommunen, som er i samme situation, om det vil være muligt at etablere en fælles snerydningsaftale.  En fælles løsning vil være billigt for alle foreninger.

 •  17.12.2020 Yderligere leverancer af grus

  Til efterfyldning på de fortovsstræk hvor der fortsat er stor højdeforskel mellem fortovet og kantstenen har bestyrelsen bestilt yderligere leverancer af grus.

  Gruset vil blive fordelt som følger:

  1 læs på Gustav Esmanns Alle, 2 læs på Hannedal og 1 læs på Karl Gjellerups Alle.

  Når man som medlem af foreningen henter grus til sit fortov, bedes man være opmærksom på at der skal være grus til alle.   


 • 24.11.2020 Grus til efterfyldning af fortove er fordelt på følgende lokationerMarienborg Alle 100, Karl Gjellerups Alle 3, Karl Gjellerups Alle 26, Karl Gjellerups Alle 32og Hannedal 6.Medlemmer af foreningen kan fra de nævnte depoter afhente grus til mindre efterfyldning af de pågældendes fortove.
 • Status på kantstensopretningen 11.11.2020

  Brolægger Teamet er som aftalt påbegyndt opretningen af kantstenene i uge 42 dette år.

  Entreprenøren oplyser, at projektet vil være helt færdiggjort senest pr. 1. dec. i år.

  I forbindelse med kantstensarbejdet kan der opstå gener for foreningens medlemmer.

  F.eks. vil fortovet i den ene vejside lejlighedsvis ikke kunne anvendes, hvorfor fodgængere henvises til at anvende fortovet på modsatte side.

  Videre vil den enkelte parcels indkørsel i korte perioder ikke kunne bruges, således at den pågældende parcels ejer må finde andet steds at parkere.

  Sådanne gener er uundgåelige i denne type af projekter, og vi har aftalt med Brolægger Teamet at man tilstræber at minimere generne mest muligt.

  Foreningens fortove er udlagt som grusfortove. Nogle af foreningens medlemmer har dog valgt at udlægge skærver, perlesten e.l. på fortovet ud for deres respektive parceller.

  For disse gælder det, at de pågældende parcelejere selv må forestå reetableringen af skærver e.l. og selv afholde eventuelle udgifter hertil.

  For de parceller, som i forbindelse med indkørsler, havegange og lignende har lavet flisebelægning eller tilsvarende ud på foreningens fortove gælder det, at den enkelte parcel selv står for reetablering af sådanne belægninger såvel udførelsesmæssigt som udgiftsmæssigt.

  Hvad angår selve fortovene vurderer bestyrelsen, at der stedvist ud for enkelte parceller kan være behov for en mindre efterfyldning med grus.

  Bestyrelsen har derfor besluttet, at der indkøbes ca. 10m3 grus, som vil blive fordelt og placeret 3 til 4 forskellige steder på foreningens veje, hvorfra de berørte parceller så selv med trillebør vil kunne hente grus til mindre efterfyldninger.

  Når gruset er udlagt og tilgængeligt, vil det blive offentliggjort her på foreningens hjemmeside.

  Den endelige placering af grusdepoterne vil blive aftalt med de direkte berørte parceller.

 • Opretning af kantsten påbegyndes i uge 42

  Opretning af kantsten i forbindelse med reparation af Hannedals Vejforenings veje efter nedgravning af fjernvarmerør forventes påbegyndt i uge 42 d.å.

  Arbejdet vil blive udført af firmaet Brolægger Teamet.

  Ved indkørsler vil oprettede brosten få en færdig højde på 2cm over det endelige niveau, således at korrekt kantstenshøjde opnås, når det nye asfaltslidlag på 2 cm. tykkelse er lagt ud.

  Medlemmer, som har lagt fliser på foreningens fortove fra deres parcel og ud til vejbanen, må selv sørge for eventuel nødvendig omlæg af fliser, så disse passer med denne højde.
  Alle andre steder, hvor det skønnes nødvendigt, vil kantstene blive hævet til 10 cm over færdigt slidbanelag.

 • Ansøgning om beboerparkering sendt 29.september 2020

             Ansøgning om beboerparkering sendt til Gladsaxe Kommune 29.september 2020.

            Ansøgningen kan læses her


 •  Indkaldelse til ordinær generalforsamling 19. august 2020  

                        

             Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag 19. august kl. 19.00

             i kantinen på Buddinge Skole.

 

             Velkomst

             Velkomst ved bestyrelsesformand Marit Kristiansen med præsentation af aftenens program.

 

             Orientering om Buddinge Batteri

             Orientering om Gladsaxe Kommunes planer for Buddinge Batteri v/ landskabsarkitekt MPN Steen Himmer,

             Gladsaxe kommune

 

            Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1.  Valg af dirigent

 

 1. Fremlæggelse af formandens beretning

 

 1. Fremlæggelse af revideret årsregnskab

 

 1. Budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 1.200

 

 1. Orientering fra bestyrelsen om forhandlinger med GG Fjernvarme og

          Gladsaxe Kommune om reetablering af foreningens veje.

 

 1. Orientering og status fra Vejbumps-gruppen

 

 1. Orientering og status fra Fortorvsflise-gruppen

 

 1. Behandling af indkomne forslag

 

                Forslag til beboerparkering. Forslagsstiller Jan Winther Jørgensen, Skjoldborg Alle 19

 

                Forslag til etablering af klimaveje. Forslagsstiller Ankie Sandvig, Skjoldborg Alle 6

 

                Forslag til genskabelse af Marienborg Allé som allé med træer.

                Forslagsstiller Helle Fridberg, Marienborg Alle 100

 

                Nærmere beskrivelse af de indkomne forslag er lagt på foreningens hjemmeside

                hannedal.dk under punktet seneste nyt.

 

                Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 

                senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan fremsendes pr. mail til

                formand@hannedal.dk eller afleveres skriftligt til bestyrelsesformand Marit Kristiansen,

                Gustav Esmanns Allé 2.

 

 1. Valg efter lovene

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

          Følgende bestyrelsesmedlemmer accepterer genvalg

          Formand Marit Kristiansen

          Vejinspektør Pia Lauritsen

          Sekretær Thomas Jacobsen

 

 1. Valg af to bestyrelsessuppleanter

 

 1. Valg af to revisorer

 

 1. Valg af revisorsuppleant

 

 1. Eventuelt


         Hannedals Vejforenings bestyrelse

         2. august 2020
 • Forslag til etablering af klimaveje

  Generalforsamlingen beder Vejforeningens bestyrelse undersøger mulighederne for at etablere klimaveje, når vi alligevel skal have lagt ny asfalt i forbindelse med reetablering efter fjernvarmearbejdet.

   

  Gladsaxe kommune er allerede langt med at lave klimatilpasninger mange steder i området. Derfor anmodes Vejforeningen om at kontakte kommunen for at undersøge om vores veje - eller dele heraf - vil kunne omdannes til klimaveje. 

  Der findes en tegning af et forslag til at omdanne Skjoldborg Allé til Klimavej. Måske hos vores lokale Agenda 21 - Grønt idécenter, ved Biblioteket.

   

  Yderlige oplysninger om klimatilpasning på privat fællesvej kan læses i bladet Bolius, januar 2020. Scanning af artiklen vedlagt. Læs nærmere her : side 1, side 2, side 3, side 4, side 5, side 6

  Forslagsstiller:

  Ankie Sandvig

  Skjoldborg Allé 6

 • Forslag om indførelse af beboerparkering på foreningens veje
  Jeg sender hermed mit forslag om indførelse af beboerparkering på foreningensveje (vedhæftet pdf-fil). Jeg oplever ofte, at det ikke er muligt at gå på fortovene især på Karl Gjellerups Alle og Hannedal pga. parkerede biler. Så derfor har jeg undersøgt muligheden for beboerparkering. Læs nærmere her
  Forslagsstiller: 
  Jan Winther Jørgensen
  Skjoldborg alle 19

    

 • Forslag om genskabelse af allé med træer på den private del af Marienborg Allé
  Jeg stiller hermed forslag om, at den del af Marienborg allé, som er privat vej, genskabes som allé med træbeplantning i stil med Gustav Esmanns allé. Forslaget stilles med opbakning fra en række husejere på vejstrækningen. 

            Gladsaxe kommune (vej & park) har oplyst, at projektidéen har deres opbakning, der   

             behøves blot en "anmeldelse" fra foreningen. 

             Projektet finansieres og iværksættes udelukkende af de beboere, der har bopæl på  

             Marienborg alle, således at projektet hverken berører vejforeningens økonomi eller 

             ressourcer. 

             Såfremt forslaget møder opbakning af generalforsamlingen, vil forslagsstiller foranledige  

            en proces, hvor det undersøges i hvilken grad, der blandt alle husejere i det omtalte område  

            er tilslutning til tiltaget. 

            Ved tilstrækkelig tilslutning blandt beboende på Marienborg allé,  er det forventningen, at 

            iværksætte projektet til efteråret 2020. Den skønnede omkostning forventes at ligge på ca.

            1500 kr. pr. hustand plus/minus 400 kr.

            Forslagsstiller:    

            Helle Fridberg
            Marienborg Alle 100
       

 • Ordinær generalforsamling 2020 udskudt på grund af Corona-epidemien

  Ifølge vejforeningens vedtægter skal den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Dette vil ikke være muligt i år på grund af de forsamlingsrestriktioner som Corona-epidemien har medført.

  Bestyrelsen vil snarest indkalde til ordinær generalforsamling den 19. august 2020.

 • Buddinge Batteri
  Bestyrelsen har modtaget følgende mail fra Gladsaxe Komune vedr. Buddinge Batteri. Dette dokument var ligeledes vedhæftet mailen:

   

  I 2013 købte Gladsaxe Kommune Buddinge Batteri. Batteriet er et fredet fortidsminde og en del af Københavns Befæstning, som også Gladsaxefortet, Bagsværdfortet og Tinghøj Batteri. Sidstnævnte er i privat eje, mens de 2 forter er vigtige rekreative og historiefortællende grønne områder i Gladsaxe.

  Batteriet har haft en omtumlet tilværelse og anvendelse. Resultatet har blandt andet været, at der lå 10 bygninger, som ikke var en del af det oprindelige fortidsminde, og som var i stærkt forfald. En forudsætning for at åbne batteriet for offentligheden har derfor været, at disse bygninger nedrives. Ligeså skal basisanlæg som terræn, adgangsforhold, trapper og hegning i skel være på plads af sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til fortidsmindets beskyttelse, inden der kan åbnes for offentlig adgang.

   

  Buddinge Batteri er fredet som fortidsminde jævnfør Museumslovens §29e. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der er myndighed for Museumsloven. Derfor har de været inddraget i forbindelse med fase 1, som er nedrivningen, og de vil ligeledes være en væsentlig part i den fremtidige proces både den kommende fase 2, der handler om udførelse af basisarbejder, og i fase 3, der handler om inddragelse af borgere og interessenter forud for etablering af understøttende rekreative faciliteter.

  Som myndighed for fortidsmindefredningen skal Slots- og Kulturarvsstyrelsen godkende alle tiltag og ændringer. Der pågår en dialog med styrelsen om rammer for det videre arbejde, herunder hvordan og indenfor hvilke rammer der kan anlægges understøttende faciliteter for den rekreative anvendelse.

   

  Fase 1 Nedrivning af bygninger (Afsluttet forår 2020)

  Bygningerne blev nedrevet henover årsskiftet 2019-2020 som første fase hen mod en åbning, og der er foretaget en indledende grov terrænbearbejdning for at genfinde batteriets oprindelige form. I fortsættelse af dette skal den videre planering, tilpasning af terræn og jordformer udføres, så det har en overflade, der efterfølgende kan driftes. Foråret har været usædvanligt vådt og forsinket både nedrivningsarbejdet og det efterfølgende jordarbejde.

   

  Fase 2 Basisarbejder (foretages 2020)

  De opgaver, der ligger i denne anden fase, har til formål at gøre det muligt at åbne Buddinge Batteri for besøgende. Der er primært fokus på sikkerhed, tilgængelighed og beskyttelse af jordvoldene.

   • Afsluttende jordarbejder på vold og på det flade terræn, herunder planlægning af kommende stier, så indgangene bliver forbundet.
   • Fjernelse af aggressiv opvækst, som gror mod naboskel. Her tænkes primært på brombær, skovranke, ahorn og andet som kan opleves som generende for naboer og den fremtidige drift på Budddinge batteri. 
   • Efter afslutning af terræn og jordarbejder er det nødvendig med en foreløbig udsåning af en græs/urteblanding, da frøbanken i dag er stærkt domineret af aggressive urter som brændenælder, skovranke og ahorn, der hverken giver naturmæssig eller rekreativ værdi.   
   • Reparation af låger og indgange, så lågerne kan åbne og ikke udgør en fare. Tanken er at lågerne skal kunne være åbne for gående og evt. cyklende,- og kun lejlighedsvis kunne åbnes for køretøjer.
   • Tiltag, der kan sikre batteriets skråninger mod slitage, som fx renovering af trapper og bearbejdning af skel mod naboer ligger endvidere i denne fase, hvor klargøringen afsluttes.  

  Alle basisarbejder kræver dialog med og tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.  

  Da basisarbejderne primært påvirker de umiddelbare naboer, vil vi skrive direkte til de enkelte grundejere om ønsker til skelgrænsernes karakter fremadrettet.

   

  Fase 3 Borgerinddragelse og etablering af rekreative anlæg (efterår 2020)

  Der har været og er stor interesse for Buddinge Batteri blandt grønne interesseorganisationer, spejdere, lokalområdet mv. Efter fase 2, vil den videre udvikling ske i tæt dialog med borgere og andre interessenter.

  Processen omkring anvendelsen, funktioner og faciliteter bliver igangsat sammen med borgere og interessenter til efteråret 2020, når basisanlæg er afsluttet. Her vil der også være en dialog om vægtningen mellem kulturarv, natur og rekreative funktioner, som Slots- og Kulturstyrelsen vil være en væsentlig del af. Alle tiltag vil kræve tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

   

   

  Venlig hilsen

   

  Steen Himmer

  Landskabsarkitekt MPN

  Telefon: 39 57 58 71

  Mail: stehim@gladsaxe.dk

  Ean: 579 800 869 3502

 • Parkeringsregler som er gældende iflg. færdselsloven og kommunes parkeringsbekendtgørelse:


 • Vil du undgå en parkeringsafgift, så skal du bl.a. huske disse bestemmelser:
 • P-skive skal benyttes, hvor der er skiltet med tidsbegrænset parkering
 • Der må kun være én p-skive i bilen
 • P-skiven skal være placeret synligt i højre side af frontruden
 • P-skiven indstilles for tidspunktet for parkeringens begyndelse
 • Standsning og parkering på cykelsti eller cykelbaner er ikke tilladt
 • Standsning og parkering ud for en cykelstiudkørsel eller mindre end 5 m foran udkørslen
 • Parkering er forbudt ud for ind- og udkørsel fra ejendomme
 • Standsning og parkering i vejkryds og T-kryds er ikke tilladt tættere på krydset end ti meter
 • Standsning eller parkering er ikke tilladt på fodgængerfelt eller indenfor 5 m før
 • Standsning eller parkering er ikke tilladt ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 m.
 • Standsning og parkering på reserverede p-pladser (herunder handicap pladser og hyrevognspladser)
 • Respektér skiltet eller opstribet standsnings- og parkeringsforbud


Gladsaxe Kommunes parkeringskontrol kan ses her


Bekendtgørelse om standsning og parkering i Gladsaxe Kommune kan ses her • Hannedal Vejforening indgik i 2012 en driftsaftale med Gladsaxe Kommune. Aftalen er stadig gældende og kan ses her
  Aftalen er dog opsagt af Gladsaxe Kommune med udgangen af 2019.
  Bestyrelsen arbejder på en alternativ løsning.


 • Vejaflevering - Protokol - Fejl/mangler (modtaget fra Cowi).
  Rapporten kan ses her

  Tilbud fra Pankas på asfaltarbejde - klik her