Love og Ordensregler

Love og Ordensregler for Hannedals Vejforening

Gældende Love

Opdateret efter ordinær generalforsamling den 25. april  2023


§1

Foreningens navn er: Hannedals Vejforening (CVR-nr. 34779635). Foreningens hjemsted er: Søborg, Gladsaxe Kommune.

Foreningens medlemmer er i henhold til tinglyst servitut de til enhver tid værende ejere af parceller, udstykket fra matr. nr. 26 og 27 af Buddinge by, Gladsaxe sogn.


Ethvert medlem er underkastet foreningens love. Den tidligere ejer er pligtig at oplyse den nye ejer om foreningens love m.v., og begge er pligtige at give kassereren meddelelse om overdragelse af en parcel.


I foreningen er der ingen solidarisk forpligtelse. Hver parcel hæfter for sig.


§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, navnlig vedrørende vedligeholdelse af vejene tilhørende det under § 1 nævnte areal.


Det er desuden foreningens formål at administrere de fælles rettigheder og forpligtigelser, som ejere af parceller indenfor foreningens område har.


Naboretlige forhold betragtes i almindelighed ikke som fællesanliggender og falder derfor normalt uden for foreningens virkefelt.


§3

Foreningen er berettiget og forpligtet til på hvert års generalforsamling at fastsætte at sådant årligt kontingent, at der sikres midler til vejenes gode vedligeholdelse og til afholdelse af sædvanlige foreningsmæssige udgifter.


Kontingentet består af medlemskontingent samt vedligeholdelseskontingent.


For parcellerne, der alene har facade mod Søborg Hovedgade, og som på egen matrikel har etableret minimum 1 parkeringsplads pr. bolig for egne beboere og disses gæster, betales kun

medlemskontingent.


Kontingenter vedtaget på ordinær generalforsamling er gældende for det efterfølgende kalenderår.


Det årlige medlemskontingent og vedligeholdelseskontingent opkræves i januar med sidste rettidige indbetalingsdag den sidste hverdag i januar måned.


Ydelser, der ikke indgår rettidigt, pålignes et gebyr i henhold til gældende lovgivning. Hvis et medlem kræver specielle opkrævningsbetingelser pålægges dette medlem et gebyr til dækning af de ekstra administrations-omkostninger.


Restancer kan efter forudgående varsel på 14 dage inddrives skadesløst for foreningen ad rettens vej.


Til større vedligeholdelsesarbejder kan generalforsamlingen vedtage at udskrive ekstra vedligeholdelses- kontingent.


Har et medlem flere parceller, svares medlemsbidrag for hver parcel, ligesom hver parcel kan afgive 1 stemme på foreningens generalforsamling.


Såfremt en parcel ejes af flere i forening, hæfter samtlige ejere solidarisk for forpligtelser over for foreningen, men kun én af samejerne har medlemsret, og hvis der ikke senest 14 dage efter opfordring fra bestyrelsen gives meddelelse til denne om, hvem af samejerne, der har

medlemsretten, kan dette spørgsmål afgøres af bestyrelsen.


Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten fra skæringsdagen i tingbogen, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på denne for refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.


Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen ifølge tingbogen, uanset på hvilken måde den finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.


Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin anpart af foreningsformuen, ligesom medlemmets anpart ikke kan gøres til genstand for særlig retsforfølgning.


§4

Nye medlemmer er pligtige til at anmelde ejendomsovertagelsen til formanden eller  kassereren senest 14 dage efter overtagelsen af parcellen, og nye medlemmer er ligeledes pligtige til at modtage elektronisk post fra Hannedals Vejforeningen ved at oplyse en e-mail adresse til foreningen.


Medlemmerne er pligtige til at overholde det for arealet af generalforsamlingen vedtagne ordensregulativ.


Ordensregulativet skal være vedføjet foreningens love.


§5

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 1 formand, 1 kasserer, 1 sekretær, 1 vejinspektør samt 0- 2 bestyrelsesmedlemmer.


Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.


Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen

konstituerer sig med formand, kasserer, vejinspektør og sekretær på første bestyrelsesmødesenest 14 dage efter afholdt generalforsamling.


Endvidere vælges på generalforsamlingen 1-2 suppleanter for bestyrelsen, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.


Suppleanterne til bestyrelsen deltager uden stemmeret i dennes møder.


Kun personer, der står på parcellens skøde, eller ægtefælle til vedkommende, kan opstille til bestyrelsen.


§6

Bestyrelsen får sine repræsentationsudgifter godtgjort.


§7

Formanden er den korresponderende i foreningens anliggender og skal til enhver tid varetage medlemmernes interesser.


Ved uoverensstemmelse mellem formand og et bestyrelsesflertal er enhver af disse berettiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, som da afgør sagen.


§8

Den kontante kassebeholdning må højst udgøre 2000 kr.

Resten af foreningens midler placeres efter bestyrelsens beslutning på bankkonti eller i børsnoterede obligationer.


Hvis der ved køb af bankaktier kan opnås en rentefordel af foreningens indestående på bankkonto, kan bestyrelsen købe det antal bankaktier, der kræves for at opnå rentefordelen.


På bankkontiene må der kun kunne hæves mod underskrift af kassereren i forening med formanden eller et bestyrelsesmedlem. Dette gælder også for disposition over midler placeret i obligationer og aktier.


Regnskabet forelægges i revideret stand på den ordinære generalforsamling. Regnskabet følger sidst forudgående kalenderår.


§9

Bestyrelsen afholder møder, når formanden eller et bestyrelsesmedlem ønsker det.


Kassereren er pligtig på begæring at fremlægge kasseekstrakt og restancefortegnelse.


Mødet er beslutningsdygtigt, når 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende.


Ved møderne laves et referat, som offentliggøres på foreningens hjemmeside, www.hannedal.dk.


Referatet godkendes af bestyrelsen før offentliggørelsen.


§ 10

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.


Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve lovene.


Alle ordinære generalforsamlinger indvarsles ved skriftlig præliminær indkaldelse senest pr. 15. februar i det år i hvilket generalforsamlingen afholdes. 

Den præliminære indkaldelse skal indeholde en foreløbig dagsorden samt en angivelse af at forslag eller forslag om lovændringer som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest pr. 1. marts samme år.

Endelig indkaldelse med komplet dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal med dagsorden være medlemmerne i hænde senest 8 før den ekstraordinære generalforsamling.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Alle beslutninger på en generalforsamling er gyldige ved simpel stemmeflerhed med følgende undtagelser:


Foreningen kan kun ophæves efter vedtagelse på en ordinær generalforsamling efterfulgt af godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling.


Forslag, der ikke har været sendt ud til medlemmerne, og som har væsentlig betydning for medlemmerne skal ligeledes vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Alle valg til bestyrelsen skal, hvis der stilles forslag om det, afgøres ved skriftlig afstemning.


Foreningens regnskab for det forløbne år skal forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Samtidig fremsættes forslag til budget for det kommende år.


Spørgsmål om kontingentforandring skal ligeledes afgøres på de ordinære generalforsamlinger.


§ 11

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det efter bestyrelsens skøn er nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter forlangende derom. I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling indvarsles til afholdelse senest 14 dage efter forlangendets fremkomst.


Forslag, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling, skal indsendes samtidig med begæringen, og forslagsstillerne må selv give møde og motivere deres forslag. I modsat fald bortfalder forslaget.


§ 12

Revisorerne skal være medlemmer af foreningen og har uhindret adgang til, uden varsel, at kontrollere foreningens kasse og regnskab. Findes der misligheder, overtager et af bestyrelsen valgt medlem regnskabet til førstkommende generalforsamling.


§ 13

Et medlem kan kun lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved ægtefælle, børn over 18 år eller ved et medlem, og kun ved dateret skriftlig fuldmagt, som afleveres til dirigenten.

Et medlemmer, som måtte ønske at udstede en fuldmagt, er pligtig til anvende

Hannedals Vejforenings standardfuldmagt.


Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end ét medlem foruden sig selv.


§ 14

Kassereren skal aflevere regnskabet med tilhørende bilag til revisorerne hvert år inden udløbet af februar, hvorefter det reviderede regnskab med revisionspåtegning, forelægges på bestyrelsesmøde.


Bestyrelsens godkendelse af regnskabet noteres i mødereferatet, som

derefter lægges ud på www.hannedal.dk.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. oktober 1934.


Senere ændringer:

29. april 1943, 24. april 1969, 22. april 1974, 21. april 1975, 25. april 1977, 30. april 1985, 27.

april 1988, 27. april 1994, 16. november 1995, 28. april 1999, 26. maj 2003, 19. april 2004, 10. juni 2013, 25. april 2023.

Gældende Ordensregler

Opdateret efter ekstraordinær generalforsamling den 10. juni 2013


1.

Det er ethvert medlems pligt ved indretning, anlæg og vedligeholdelse af ejendom, have, hegn m.v., at skabe et for foreningens område værdigt udseende samt at undgå ethvert forhold, som kan forvolde ulempe for nabo eller genbo. Pigtråd må ikke benyttes i skel.


Manglende vedligeholdelse af grund- og vejarealer vil i belastende fald blive indanket for kommunen, der kan håndhæve bestemmelserne Lokalplan 109 , Byggelovens § 14, og Lov om private fællesveje.


2.

Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til parkering eller tilkørselsareal, skal jf. Lokalplan 109 § 9, stk. 2, anlægges og vedligeholdes som have, således at de til enhver tid fremtræder i sømmelig tilstand.


Oplag på grunden af materialer og genstande, som efter Byrådets skøn virker skæmmende må ikke finde sted.


Til materialer og genstande henregnes større lystbåde, uindregistrerede

biler og campingvogne, affald o.lign.


3.

Bebyggelsen såvel som ubebyggede arealer og derpå værende indretninger, jf. byggelovens § 14, skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for beboere eller andre - eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler.


Endvidere skal ejendommene holdes i en under hensyn til beliggenhed sømmelig stand.


4.

Da foreningens veje er private fællesveje, skal renholdelse af fortov og kørebane administreres efter Lov om private fællesveje og lovbekendtgørelse nr. 1103 af 16. september 2010.


Forhold vedrørende ovennævnte lov administreres af kommunen og politiet.


5.

Parcelejere, som holder husdyr, er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget og kommer et husdyr uden hjemmel ind på anden mands grund, skal dyrets ejer erstatte den skade, dyret forvolder, jf. Lov om mark og vejfred af 19. januar 2007.


Hundes efterladenskaber skal straks fjernes fra fortove og kørebaner.


Hundeejere har i øvrigt pligt til at forhindre, at deres hund(e) ved gøen eller på anden måde er til gene for andre, jf. Lov om hunde af 12. april 2005.


6.

Ethvert medlem skal holde sin grund fri for frøbærende ukrudt.


7.

Kloakbrønde i vejarealet skal holdes fri for blade og andet, som kan hindre frit afløb, ligesom der ved tøbrud skal være forsvarligt afløb til brøndene.


8.

Enhver, der midlertidigt vil bruge fortov og veje til andet formål end færdsel, er pligtig at orientere bestyrelsen herom og må underkaste sig de af denne stillede betingelser for benyttelsen.


Er der ikke i forbindelse med orienteringen aftalt en frist for benyttelsen, kan bestyrelsen, med 14 dages varsel, forlange denne ophørt.


Enhver skade, der måtte være foranlediget af sådan benyttelse, skal udbedres af parcelejeren for dennes regning, og bestyrelsen kan, hvis den finder det påkrævet, forlange sikkerhedsstillelse for retablering.


9.

Hække og anden bevoksning må ikke brede sig ud over fortovsarealet på en sådan måde, at det er til gene for forbipasserende.


Hække skal holdes tilbørligt klippede, og må ikke være bredere på vejsiden end 30 cm fra skel.


Bestyrelsen er berettiget til, efter 14 dages varsel, at foranstalte klipning af hæk og bevoksning på vejsiden.


Udgifter hertil påhviler parcelejeren, og skal indkasseres med tillæg af porto, om nødvendigt skadesløst for foreningen ad rettens vej.


10.

Al uforsvarlig og støjende kørsel er forbudt på foreningens veje.


Motorkørsel må kun ske i nødvendigt omfang og under ingen omstændigheder som leg.


Parkering på foreningens veje skal ske i henhold til politivedtægten og i henhold til Lokalplan 109 må der ikke ske parkering af lastbiler og større varevogne (totalvægt over 3.500 kg) på foreningens veje.


11.

Det er ethvert medlems pligt at påse, at den tilbørlige orden opretholdes på foreningens arealer, og i tilfælde af overskridelse straks at meddele dette til bestyrelsen.